menu

ANBI

Wat is het belastingvoordeel voor u, als “Vriend van de beiaard” en dus donateur van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 

Fiscaal nummer
RSIN 857206096

 

Bestuursleden
Arno Veldhoen, voorzitter,
Ellen Zijp, secretaris,
Cees Schoenmakers, penningmeester,
Jos van den Born, publiciteit en persinformatie

 

Contactgegevens van de Stichting
Secretariaat Mw. E. Zijp
Buurtschapsweg 9
8105 SN Luttenberg
06 627852879

 

Beloningsbeleid
Behoudens de Beiaardier, die op contractbasis werkt en per bespeling een klein uurtarief ontvangt, krijgen de bestuursleden voor hun werk en inspanningen geen beloningen of vergoedingen.

 

Doelstelling
Het behouden en bevorderen van het culturele erfgoed ‘De Beiaars’ en het bevorderen van de beiaardcultuur in Raalte in het algemeen en in het bijzonder die rond het Carillon in de basiliek van H. Kruisverheffing in Raalte.

 

Beleidsplan 2017 – 2020
Vrienden van de Beiaard Raalte. 1. Inleiding
In januari 2017 werd de Stichting Vrienden van de Beiaard Raalte opgericht op verzoek van onder andere de Gemeente Raalte en de cultuurmakelaar in Raalte, Eleon de Haas. Door hen werd dit verzoek in eerste aanleg gedaan aan de toenmalige directeur van het Hoftheater te Raalte, de heer Jos van den Born. De bespeling van de beiaard in de basiliek van de Heilige Kruisverheffing werd dreigde te worden stopgezet omdat de Gemeente Raalte haar jaarlijkse bijdrage in de vorm van een cultuursubsidie had stopgezet. Eind 2016 werden via de Rotary Club Raalte leden gezocht voor het oprichtingsbestuur. Het eerste bestuur wordt gevormd door:
 • De heer A. Veldhoen, voorzitter
 • Mevrouw E. Zijp, secretaris
 • De heer C. Schoenmakers, penningmeester
 • De heer J. van den Born, lid, communicatie
Het bestuur van vrijwilligers ontvangt geen vergoeding voor haar inspanningen.

 

De nieuwe Stichting heeft slechts bestaansrecht als er een breed draagvlak is onder de Raalter bevolking om de beiaard in stand te houden. Niet voor de korte termijn, maar voor de middellange termijn. Dit beleidsplan heeft tot doel voor de periode van 3 jaar in beeld te brengen op welke wijze de Raalter bevolking en het bedrijfsleven gemobiliseerd kunnen worden om financiële bijdragen te leveren.

 

2. Doel
Voor de genoemde periode van 3 jaar is het van belang dat de beiaard tweemaal per week kan worden bespeeld en de beiaardier betaald kan worden en beschikbaar is voor het geven van lessen en rondleidingen. Daar is een geldbedrag voor nodig van rond € 12.000 op jaarbasis. Ongeveer de helft van dit bedrag dient te worden opgebracht door particuliere giften en financiële ondersteuning van bedrijven en (culturele)instellingen in Raalte en omgeving. Het overige deel van de begroting moet gedekt worden uit subsidies en structurele bijdragen van de ondernemersverenigingen en festivals waarvoor de bespeling van de beiaard wordt gevraagd.

 

3. Boodschap
Behoud van dit culturele erfgoed in Raalte dat ook oorspronkelijk door de bevolking aan de gemeenschap werd geschonken.

 

4. Doelgroepen
 1. Gehele Raalter bevolking (inclusief de kerkdorpen)
 2. Omwonenden op gehoorafstand in een straal van 1500 meter.
 3. Winkelend publiek
 4. Middenstanders en Horecabedrijven centrum Raalte
 5. Bedrijven, netwerkgroepen en Business Clubs
 6. Verenigingen en instellingen (verenigingen op cultureel gebied en bijvoorbeeld zorginstellingen)
 7. Festivals en andere culturele activiteiten
 8. Kerkgenootschappen en serviceclubs

 

5. Particuliere vriend van de Beiaard
Particulieren die een financiële bijdrage leveren wordt gevraagd dat te doen als ‘vriend van de beiaard’. Zij zijn dus met naam en toenaam bekend. Als tegenprestatie krijgen de particulieren de mogelijkheid om een keer bij de beiaardier in de toren te kijken.

 

6. Bedrijfsmatige vriend van de Beiaard
Bedrijven die een financiële bijdrage leveren wordt gevraagd dat te doen als ‘sponsor van de beiaard’ . Als tegenprestatie krijgen de bedrijven en detaillisten een sticker met logo en de tekst ‘Sponsor van de beiaard 2017’. Bij bedragen vanaf €75,-- per jaar komt men ook te staan op de website en op een sponsorbord in de kerk. Ook voor de bedrijven geldt dat men in kleine groepen kan kijken bij de beiaardier boven in de toren van de basiliek de H. Kruisverheffing. De winkelbedrijven en de horeca in het centrum moeten worden aangespoord die sticker prominent te tonen in etalageruit of toegangsdeur. Daarnaast wordt het bedrijf verzocht om een stapel flyers waardoor men “Vriend” kan worden op een zichtbare plaats neer te leggen.

 

7. Werkwijze
 1. Een aantal keren per jaar, zeker in de aanloop naar gelegenheden waarbij de beiaardier speelt, algemene informatie geven via dagblad de Stentor, weekblad voor Salland, Raalter Koerier, Salland Centraal, RTVRaalte en overige digitale media en huis aan huisbladen.
 2. Er zal een Twitter, Facebook en Instagram account aangemaakt worden zodat het hele jaar door, maar zeker rond de activiteiten en evenementen waarbij de beiaardier speelt, de sociale media ingezet kunnen worden om te promoten dat men via de website “vriend” kan worden.
 3. In alle informatie wijzen op de website www.beiaardraalte.nl, waarop naast algemene informatie en achtergrondinformatie men ook “vriend” kan worden door een machtigingsformulier in te vullen.
 4. De inwoners hebben de mogelijkheid om als particulier “vriend” te worden voor een bedrag naar keuze met een minimum van €10,--
 5. Om de inwoners te benaderen worden er flyers op straat verspreid bij activiteiten en evenementen waarbij de beiaardier speelt en via de winkelbedrijven en horeca.
 6. De bedrijven hebben de mogelijkheid om ‘sponsor’ te worden vanaf €25,--. Afhankelijk van het bedrag kan in overleg gekozen worden voor een passende tegenprestatie.
 7. Om de bedrijven te benaderen zal er jaarlijks in mei een mailing gestuurd worden naar alle bedrijven die lid zijn van het ROV, de KRW, Salland Partners en ZP Raalte. Deze mailing zal in september herhaald worden.
 8. Kerkgenootschappen en serviceclubs, alsmede de besturen van de festivals Ribs&Blues, Pedro Picopop en Stoppelhaene worden rechtstreeks benaderd voor een bijdrage.
 9. Voor verenigingen en instellingen wordt een lijst opgesteld welke het meest in aanmerking komen ten behoeve van een directe persoonlijke benadering of een verzoek per mail of brief.

 

8. Tot slot
Zowel particulieren als bedrijven kunnen hun bijdragen, als ‘vriend’ dan wel als sponsoring, fiscaal aftrekbaar maken. Daartoe heeft de Stichting een zogenoemde ANBI status aangevraagd. Meer daarover is te vinden op de genoemde website.

 

Exploitatie rekening (2018) van de Vrienden Lees meer